Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Coenraad, gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag

 1. Definities:

  1. Advocatenkantoor Coenraad is een eenmanszaak, hierna ook wel te d duiden als ” het kantoor”.
  2. Cliënt:

de contractspartij van Advocatenkantoor Coenraad

 1. Honorarium:

de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief kantoorkosten en verschotten als in sub d en e bedoeld die Advocatenkantoor Coenraad voor de uitvoering met de cliënt is overeengekomen.

 1. Kantoorkosten:

de vaste opslag va n 6% op het honorarium ter bestrijding va n de kosten van kantoorfaciliteiten.

 1. Verschotten:

de kosten die Advocatenkantoor Coenraad i n het belang va n de opdracht maakt, waaronder meer begrepen: deurwaarderskosten, griffierecht en uittrekselkosten.

 1. Geschillencommissie:

de Geschillencommissie Advocatuur als bedoeld in de geschillenregeling advocatuur.

 

 1. Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 Opdracht:

 1. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Advocatenkantoor Coenraad is Ten aanzien van een opdracht kan Advocatenkantoor Coenraad slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.
 2. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan Advocatenkantoor Coenraad te zijn verstrekt, w.z. dat de cliënt ermee instemt, dat Advocatenkantoor Coenraad de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de aan het kantoor verbonden advocaten en /of zo nodig door derden in opdracht van het kantoor.

De werking van artikel 7:404 BW wordt derhalve uitgcsloten. Ook de werking va n artikel 7:407 lid 2 BW, welk artikel een hoofdelijke aanspra­ kelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

 

 Aansprakelijkheid:

De opdrachtgever d raagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het

kantoor aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft het kantoor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de

opdrachtgever in rekening te brengen. Het kantoor i s niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat het kantoor is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 1. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor de nodige zorgvuldigheid in acht Het kantoor gaat er vanuit en bedingt zonodig bi j deze, dat elke opdracht  de bevoegdheid  inhoudt om eventuele aansprakelijkheids-beperkingen  van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 2. De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij een en ander het gevolg is, van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen aan de zijde van het kantoor.
 3. De aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat op

grond van de door het kantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsver­ zekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het bedrag gelijk aan het volgens de toepasselijke polisvoorwaarden (onverzekerde) eigen risico.

 1. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats­

vindt, is de aansprakelijkheid van het kantoor ( uit welken hoofde dan ook) beperkt tot het door het kantoor in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte en betaalde honorarium, tot een maximum

van Euro 5.000, -. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen, indien deze niet – onder overlegging van alle relevante bewijsstukken – schrif­

telijk en gemotiveerd zijn ingediend bij het kantoor binnen een maand

nadat de feiten en omstandigheden waarop hij zijn aanspraak baseert de

 

opdrachtgever respectievelijk de derde bekend zijn geworden of redelijkerwijze geworden konden zijn, doch uiterlijk binnen twee maanden na beëindiging van de werkzaamheden door het kantoor.

 1. Beperkingen van de aansprakelijkheid ten gunste van het kantoor strekken

ook ten gunste van de werknemers, en niet ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van het kantoor.

 

Betaling:

 1. a. Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Coenraad een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aanta1 bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijk uurtarief zoals dat van tijd tot tijd door Advocatenkantoor Coenraad wordt vastgesteld en is te raadplegen via www.advocatenkantoorcoenraad.nl.

Alle verschuldigde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.)

Een eventuele vast overeengekomen uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast is de opdrachtgever tevens verschuldigd het bed rag dat gemoeid is met verschotten (griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en

verblijfkosten,  alsmede – indien van toepassing kosten van derden). Het kantoor kan voor de aanvang van de opdracht van de opdrachtgever

een voorschotstorting verlangen of tijdens de behandeling een (nader) voorschot verlangen. Eerst na ontvangst van het (nader) voorschot zal het kantoor de werkzaamheden dienen .aan te vangen of voort te zetten.

 1. Betaling van de declaraties dient zonder opschorting of verrekening

te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Blijft betaling binnen die termijn u i t, dan kan het kantoor haar· werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling opschorten en is opdrachtgever een vertragingsrente ad 1 % per maand over het openstaande bedrag verschuldigd vermeerderd met de incassokosten, berekend naar het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 1. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening i n de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, i n de tweede plaats va n opeisbare facturen d ie het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 2. Indien de opdrachtgever in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening i n – en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd de kosten volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Indien het kantoor aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 1. De opdrachtgever is de door het kantoor gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd i n .alle instanties, behoudens voor zover de- opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien het kantoor en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Voor de nadere regeling verwijst het kantoor naar de financiële bijsluiter, welke eveneens van toepassing is op alle opdrachten en bij aanvang van de opdracht ter hand wordt gesteld.

Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

 

 Forum keuze:

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en het kantoor wordt uitsluitend beheerd door het Nederlands recht. Tenzij de Geschillenregeling Advocatuur is overeengekomen, zullen geschillen uit deze overeenkomsten uitsluitend en exclusief worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Geschillenregeling Advocatuur:

Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Geschillen c.q. klachten kunnen eerst worden ingediend bij mr. M.J.E.J. Coenraad, waarna – indien geen oplossing kan worden gevonden zij zullen worden doorgestuurd naar de Geschillencommissie Advocatuur.

 

 Kenbaarheid algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn op 25 september 2013 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Haarlem en zijn tevens te raadplegen op de

website van Advocatenkantoor Coenraad: www.advocatenkantoorcoenraad .nl. Advocaten kantoor Coenraad heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen.